Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa - Állásfoglalások
JNOI Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa

JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA

Keresés      
 Ügyeink  > Állásfoglalások

Állásfoglalás az illegális hulladékégetéssel szembeni fellépés lehetősegeiről
részletek ...

2011-12-21

Állásfoglalás a Bátaapátiban létesülő kis-és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló létesítésével kapcsolatos panasz tárgyában
részletek ...

2011-12-21

Állásfoglalás közterületi fák gallyazása tárgyában
részletek ...

2011-12-16

Hatékonyabb zajvédelmi szabályozásra van szükség
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a zaj elleni védelem jogi szabályozásnak megújítására (JNO-157/2010)

A biztos másfél éve tartó vizsgálata során megállapította, hogy a jelenlegi jogszabályok nem szolgálják az emberek védelmét, a gazdasági érdekeket a lakosság egészséges környezethez való joga elé helyezik. A jogszabályok alkalmazása során felmerült számos olyan hiányosság, amely az ombudsman szerint nehezíti a zaj elleni hatékony fellépést. A biztos több hatóság munkatársaival és illetékes szakemberekkel történt megbeszéléseit követően készítette el a zajvédelem számos kérdésére kiterjedő, átfogó jogalkotási javaslatát.
részletek ...

2011-12-14

Zajos táborok zavarták a helyiek nyugalmát
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Balatonalmádi-Káptalanfüred területén található gyermek és ifjúsági táborok zajos működésével kapcsolatban (JNO-561/2010)

A biztos vizsgálata során megállapította, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzatának jegyzője az egészséges környezethez való joggal összefüggésben visszásságot okozott, amikor a panaszosnak írt tájékoztatásában a táborok által okozott zajjal szembeni hatékony fellépést ígérte, azonban a zajt ténylegesen csökkentő intézkedést nem hozott. A biztos kezdeményezte a jegyzőnél, hogy a településen található valamennyi tábor területén a jövőben is rendszeresen végezzen a Ket. rendelkezéseinek megfelelő hatósági ellenőrzést, melynek keretében pedig minden esetben vizsgálja meg, hogy a táborok, illetve az ott található hangosító berendezések rendelkeznek-e zajkibocsátási határértékkel.
részletek ...

2011-12-12

Jogsértő eljárások a rönöki gokart pályával kapcsolatban
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a rönöki gokart pálya üzemeltetésével kapcsolatos zajpanasz tárgyában (JNO-449/2010)

A biztos vizsgálatában megállapította, hogy Szentgotthárd Város Jegyzője az egészséges környezethez való joggal kapcsolatos visszásságot okozott, amikor végzésével a panaszos beadványára indult építésügyi hatósági eljárást megszüntette arra való hivatkozással, hogy a lakóhelyétől 50-60 méterre épült gokart pálya, mint sportpálya zavaró hatásának, környezetbe illeszkedésének vizsgálata nem tartozik hatáskörébe, mivel annak létesítése építési engedély és bejelentés nélkül végezhető. A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal is visszásságot okozott, amikor másodfokon nem semmisítette meg a jegyző eljárást megszüntető végzését, és nem utasította az eljárás lefolytatására. A biztos ajánlással fordult az érintett hatóságokhoz és felhívta a figyelmet arra, hogy a pálya működéséből eredő zaj nem csak akkor lehet zavaró, ha egyébként a vonatkozó jogszabályban, hatósági döntésben rögzített határértékeket meghaladja.
részletek ...

2011-12-12

Jogszerűtlen településrendezési eljárás nyomán lehetetlenül el a családi gazdaság
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a nyíregyházi „Őzdomb” lakókert településrendezési eljárása tárgyában (JNO-602/2010)

A biztos vizsgálata során megállapította, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az egészséges környezethez való joggal kapcsolatos visszásságot okozott, amikor egy 30 éve működő állattartó telep mellett védőterület kialakítása nélkül lakóterület létesítését engedélyezte. Az önkormányzat településrendezési eszközeinek kidolgozása során – erre irányuló többszöri hatósági jelzés ellenére – nem vette figyelembe a két, egymással nehezen összeegyeztethető tevékenység adottságait és az ebből származó lehetséges környezeti konfliktusokat, s ennek révén nem tett eleget a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek. A biztos ajánlással fordult a Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy módosítsa Nyíregyháza szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát oly módon, hogy annak nyomán a vizsgálattal érintett területek közötti környezeti konfliktus kiküszöbölhető legyen és az új szabályozás megfelelően biztosítsa a korábbi jogszerű tevékenységet végző érdekeit is. Kezdeményezte továbbá a Belügyminiszternél az ágazati szabályozás olyan módosítását, amely egyértelműen szabályozza a védőövezetek kijelölésének, illetve a településrendezési övezetek egymáshoz illesztésének főbb szabályait, különös tekintettel esetleges hasonló konfliktusok kezelésére.
részletek ...

2011-12-07

Javaslatok a telepengedélyezéssel összefüggő hatékony jogalkalmazás és nyugalmas lakókörnyezet érdekében
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalásának tervezete a telepengedélyezéssel összefüggő panaszokból levezethető problémák megoldására (JNO-702/2011)

Irodánkba egyre nagyobb számban érkeznek olyan panaszok, amelyekben a beadványozók a lakókörnyezetükben található telep nyilvántartásba-vételi, engedélyezési eljárását, működését, az annak során keletkező zaj- és levegőterhelést, bűzhatásokat, illetve az általuk generált megnövekedett gépkocsiforgalmat kifogásolták. A biztos ebből következően átfogó vizsgálatot indított a telepek létesítése kapcsán felmerülő problémakörök megoldására, hogy az egyedi ügyek és visszásságok – tömegesen, illetve súlyos környezeti, társadalmi károk bekövetkezésével – ne ismétlődjenek meg. A biztos az állásfoglalás-tervezetben a jogalkalmazást elősegítő javaslatait fogalmazta meg, amelyet a megalapozottság érdekében megküldött a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak.
részletek ...

2011-12-02

Ellehetetlenülnek a civil szervezetek
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának (KÖTHÁLÓ) működésével kapcsolatosan (JNO-696/2011)

A biztos több civil szervezet jelzése, illetőleg panasza alapján indított vizsgálatot a KÖTHÁLÓ működésének ellehetetlenülése miatt, de a vizsgálat során nyilvánvalóvá vált, hogy a hálózat működésének forrásaival kapcsolatos alkotmányos aggályok az egész zöld civil szektorra jellemzőek. A vizsgálata során az ombudsman megállapította, hogy a civil szektor részére 2012. évre előirányozott források mértéke nem felel meg az egészséges környezethez való jog érvényesítéséhez szükséges követelményeknek, mivel a forrásokat az Országgyűlés olyan mértékben kívánja csökkenteni, hogy az gyakorlatilag ellehetetleníti a civil szektor működését. A biztos kezdeményezéssel fordult az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságához és az előterjesztőhöz, hogy a fenti javaslat vitája során az irodánk által említett szempontokat szíveskedjen érvényesíteni, valamint kezdeményezte, hogy a vidékfejlesztési miniszter a pályázati vagy egyedi döntés alapján biztosítható források felhasználásával tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a KÖTHÁLÓ által ellátott feladatok folyamatosan biztosítottak legyenek a jövőben is.
részletek ...

2011-12-01

A jegyző többszöri mulasztása gátolta a megegyezést
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása gázkazán égéstermék elvezetőjének zajkibocsátása tárgyában (JNO-533/2011)

A biztos vizsgálata során megállapította, hogy a dunabogdányi jegyző a hozzá érkezett beadvány kapcsán a birtokvédelmi eljárást nem folytatta le, s így mulasztásával késleltette és meggátolta, hogy a panaszos és szomszédja között a kialakult környezeti konfliktus gyorsan, egyezség útján megoldódjon. A jegyző az eljárási garanciák megsértésével az egészséges környezethez való joggal összefüggésben visszásságot okozott.
részletek ...

2011-12-01

Alkotmányos visszásság, ha a polgármester dönt a fakivágásokról
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása Bicske Város területén engedélyezett fakivágásokkal kapcsolatosan (JNO-752/2011)

A biztos vizsgálata során a bicskei fatelepítési programmal kapcsolatosan az egészséges környezethez való joggal összefüggő visszásságot nem talált, és megállapította, hogy az Önkormányzat képviselő-testülete a járdafelújításra vonatkozó határozatait a jogszabályoknak megfelelően hozta meg. A biztos azonban alkotmányos visszásságnak ítélte, hogy az önkormányzati rendelet a polgármesterre telepíti a fakivágásokkal kapcsolatos hatósági jogköröket, ezért jogalkotási javaslattal fordult a képviselő-testülethez, hogy a tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés ide vonatkozó szabályait hozza összhangba a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet hatásköri szabályaival.
részletek ...

2011-11-17

Formális társadalmi részvétel Piliscsabán
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása Piliscsaba településfejlesztési koncepciójának elfogadására irányuló településrendezési eljárás tárgyában (JNO-344/2011)

A biztos állásfoglalásában megállapította, hogy Piliscsaba Község Önkormányzatának a koncepció elfogadására irányuló településrendezési eljárása a magasabb szintű törvényi előírásokba ütközik. Az egészséges környezethez való alkotmányos jog további sérelmét okozta az is, hogy a törvényi kötelezettség ellenére az önkormányzat a véleményeztetési eljárást csak részben folytatta le, ezzel kiüresítette és formálissá tette az eljárási garanciát jelentő társadalmi részvételt. A biztos ajánlással fordult az önkormányzathoz, hogy az állásfoglalásban kifejtettek szerint készítsenek el egy új koncepciót, valamint kezdeményezte a belügyminiszternél, hogy tegye meg az intézkedéseket az Étv. olyan módosítására, amely egyértelműen szabályozza a településfejlesztési koncepció elfogadásával kapcsolatos előírásokat és a többi településrendezési eszközhöz képest sajátos eljárási szabályait.
részletek ...

2011-11-07

Évek óta engedély nélkül kotorják a medret a Dráván
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Dráván Barcs és Bolhó térségében folytatott mederkotrás, kavicskitermelés tárgyában (JNO-485/2010)

A biztos vizsgálatában megállapította, hogy a Dráván Barcs és Bolhó térségében, négy helyszínen folytatott engedély nélküli mederkotrási és kavicskitermelési tevékenység jogsértő. A folyó kotrását a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a mai napig jogkövetkezmények nélkül folytatja, annak ellenére, hogy a vízjogi engedélyek érvényessége 2007-ben lejárt, meghosszabbítására nincsen lehetőség. A Felügyelőség a jogsértő környezethasználattal szemben nem lépett fel, eljárásának hiánya, mulasztása az egészséges környezethez való joggal összefüggő visszásságot jelent. A biztos felhívta a Vízügyi Igazgatóságot, hogy az engedély nélkül végzett tevékenységeket szüntesse meg, illetve kezdeményezte a Felügyelőségnél, hogy mind vízügyi, mind pedig természetvédelmi hatáskörében járjon el és tegyen intézkedést valamennyi szükséges jogi eszköz alkalmazásával az elkövetett jogsértések megfelelő szankcionálására és a további környezetveszélyeztető, környezetkárosító tevékenység megakadályozására.
részletek ...

2011-10-28

Állásfoglalás nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéről
részletek ...

2011-10-28

Többszörös jogsértés történt a szentendrei településrendezési eljárás során
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Szentendre Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára irányuló eljárása tárgyában (JNO-347/2011)

A biztos a Szentendre Város településrendezési terveinek felülvizsgálatára irányuló eljárást vizsgálva megállapította, hogy az eljárás során mind az önkormányzat, mind a környezetvédelmi érdekek érvényesítéséért felelős szervek részvételével több jogsértés történt. A párhuzamosan folytatott településrendezési eljárások, a jogszabályon alapuló vélemények figyelmen kívül hagyása, a „fehér foltok” a szabályozási tervben, az Stratégiai Környezeti Vizsgálat elhagyása az egészséges környezethez való alapjoggal összefüggő súlyos visszásságot okoztak. A biztos ajánlással fordult az önkormányzathoz, hogy a településrendezési eszközöket az adott tartalommal ne hagyja jóvá. A biztos 2011-ben a Szentendrén folyó számos településrendezési eljárás közül az Egres út alatti 2. számú fejlesztési területre irányuló eljárást már vizsgálta, és ahogyan akkor is, jelen esetben is azt javasolta, hogy az önkormányzat készíttessen a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan, azok összes környezeti, gazdasági és társadalmi hatásait átfogóan feltáró vizsgálatot, különös tekintettel a településen található európai jelentőségű, illetőleg országos szintű védelem alatt álló természeti értékekre. Az ombudsman kezdeményezte továbbá a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatójánál, hogy vizsgálja meg, a településrendezési eljárásban miért nem tudta a környezetvédelmi érdekek képviseletét hatékonyan ellátni az általa igazgatott szervezet.
részletek ...

2011-10-24

Újabb jogsértések Dunakeszi településrendezésével kapcsolatban
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Dunakeszi, Liget utcai hét telek szabályozási tervére és helyi építési szabályzatára irányuló településrendezési eljárás tárgyában (JNO-206/2010)

A biztos állásfoglalásában megállapította, hogy a terület településrendezési eljárása során súlyosan sérült a társadalmi részvétel elve, mely az egészséges környezethez fűződő alkotmányos joggal kapcsolatosan visszásságot okozott. Jogsértő volt az érintett lakosság hiányos tájékoztatása, a tervezett módosításokkal kapcsolatos lakossági tiltakozások¬, valamint az érintett államigazgatási szervek észrevételeinek figyelmen kívül hagyása. A Dunakeszi láp beépítése kapcsán a biztos korábban már vizsgálta Dunakeszi településrendezési tevékenységét. Ennek eredményeként a jogsértő településrendezési eszközök megsemmisítését kérve az Alkotmánybírósághoz fordult. Az ombudsman erre is tekintettel most azzal a javaslattal fordult az önkormányzathoz, hogy vizsgálja felül a város teljes közigazgatási területére vonatkozóan a hatályos településrendezési eszközeit, majd széleskörű társadalmi konszenzusra alapozva jogszerűen alkossa újra településfejlesztési koncepcióját és településszerkezeti tervét, amely a város fenntartható fejlesztésének alapjává válhat.
részletek ...

2011-10-10

Komoly természeti kárt okozott a vízügyi hatóság nem megfelelő eljárása
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Nagybereki Fehérvíz Természetvédelmi Terület vízszintcsökkentésével kapcsolatban (JNO-400/2011)

A biztos vizsgálatában megállapította, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség a Nagybereki Fehérvíz Természetvédelmi Terület „Nekota” elnevezésű térség vízjogi engedélyének 2009-ben történő visszavonásával és az új engedélyek kiadásával az egészséges környezethez fűződő joggal kapcsolatosan alkotmányos visszásságot okozott. Az új engedélyek ellentétesek voltak a területre vonatkozó, 1977 óta hatályos védetté nyilvánítási határozattal és a 2004-től kötelező Natura 2000 előírásokkal, mivel a minimális vízszint előírása helyett a terültet bérlő Hubertus Bt.-nek a tökéletesen vízmentes állapot fenntartását tette kötelezővé. A Főfelügyelőség iránymutatása során kiadott határozattal a hatóság veszélybe sodorta a természeti értékekben különösen gazdag terület vízhez kötődő élővilágát. A biztos felhívta a figyelmet arra, hogy e természeti tőke megőrzése az egészséges környezethez való jogból fakadó kötelezettség, melynek az állami szereplők, valamint a bérlő nem tettek eleget. Az ombudsman szükségesnek tartja, hogy a Nagybereki Fehérvíz Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervét miniszteri rendeleti szinten kihirdessék, továbbá felhívta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Nagyberek Fehérvíz Természetvédelmi Területre vonatkozó haszonbérleti szerződés felülvizsgálata érdekében.
részletek ...

2011-09-24

Azonnali komplex kormányzati intézkedésekre van szükség
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseiről (JNO-702/2010)

A biztos a lápok megóvása érdekében folytatott vizsgálatában megállapította, hogy a lápoknak mind a jogalkotás, mind pedig a jogalkalmazás során a jelenleginél magasabb szintű védelmét kell biztosítani. A lápterületek felmérése és ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetése nagyon lassan történik, a bejegyzések elhúzódása helyrehozhatatlan természeti következményekkel járhat, az állam tehát nem teljesíti az egészséges környezethez való jogból fakadó intézményvédelmi kötelezettségét. A biztos javaslata szerint felül kell vizsgálni a jogi szabályozást, biztosítani kell a hatóságok hatékony működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, meg kell teremteni a lápok kijelölésének, a védelmet szolgáló védőövezetek kialakításának, az adminisztratív akadályok lebontásának szabályait, továbbá meg kell alkotni a lápok kezelési terveit. Ugyancsak nélkülözhetetlen a vízügyi szabályozás felülvizsgálata annak érdekében, hogy a vízjogi engedélyezés során hangsúlyosan érvényesüljenek a természetvédelmi követelmények.
részletek ...

2011-09-15

Megfelelően megalapozott vizsgálat előzte meg a közösségi közlekedés átszervezését Kecskeméten
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a kecskeméti Dobó körutat érintő tömegközlekedési átszervezéssel kapcsolatban lefolytatott vizsgálatáról (JNO-144/2010)

A biztos vizsgálata során megállapította, hogy Kecskemét önkormányzatának döntése, hogy a helyi és helyközi közösségi közlekedés átszervezése folytán több járat útvonalát a Lechner Ödön utcáról a Dobó körútra terelte át, alkotmányos joggal összefüggően nem okozott visszásságot, mivel az átterelést megelőzően az önkormányzat forgalomszámláláson alapuló közlekedési koncepciót készíttetett, összehasonlító zaj- és légszennyezettség-vizsgálatot végeztetett, és a döntéshozatali eljárásban biztosította lakosság részvételét. A megvalósított forgalom-átszervezés következtében azonban felmerül a kompenzáció lehetősége a többletterhelést elviselő lakosság részére. A biztos ajánlással fordult az önkormányzathoz, hogy a jövőben a közlekedéssel, a forgalomszabályozással összefüggő beruházások során törekedjen a belváros forgalomkorlátozására, és intézkedjen a gépjárműforgalom csökkentése érdekében.
részletek ...

2011-09-15

Nem volt megfelelően előkészítve a Lövőház utca egy részének sétáló utcává alakításával kapcsolatos döntés
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Budapest II. kerület, Lövőház utca átépítésével kapcsolatban lefolytatott vizsgálatról (JNO-494/2010)

A biztos vizsgálata során megállapította, hogy az önkormányzat nem okozott visszásságot, amikor az európai uniós támogatással megvalósuló pályázat részeként a Lövőház utca egy szakaszát sétálóutcává alakította. Ugyanakkor az átalakításhoz kapcsolódóan a környezetvédelmi hatóság által kilátásba helyezett lég- és zajszennyezettség-mérés elkészíttetésének, valamint zajvédelmi, levegőtisztaság-védelmi intézkedések elmulasztásával az egészséges környezethez fűződő joggal kapcsolatosan alkotmányos visszásságot okozott. A biztos kezdeményezte az önkormányzatnál, hogy vizsgálja meg forgalomcsökkentési beavatkozások végrehajtásának lehetőségét, ellenőrizze a kerületi beruházások vonatkozásában a fapótlási és zöldfelület létesítési kötelezettségek teljesítését, valamint felhívta az illetékesek figyelmet arra, hogy a Széll Kálmán tér átépítése során a forgalomirányítási döntések meghozatalakor vegyék figyelembe a helyben lakók érdekeit.
részletek ...

2011-09-15

Fel sem merült a folyami szállítás lehetősége a Duna parti metró építkezés engedélyezése során
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a beruházásokhoz kapcsolódó szállítási műveletek vizsgálatának szükségességéről a 4-es metró ügy kapcsán (JNO-593/2010)

A biztos vizsgálata során megállapította, hogy sérült az egészséges környezethez való jog amikor a környezetvédelmi felügyelőség az építési engedély kiadását megelőzően végzett környezeti hatásvizsgálat során nem írta elő a folyami szállítás lehetőségének vizsgálatát. A 4-es metró engedélyezése során az épülő alagútból a Szent Gellért téren felszínre hozott föld elszállítása kapcsán mind a beruházó, mind a hatóság evidens tényként kezelte a közúti szállítást. A biztos rámutatott arra, hogy a hatóságnak már a környezetvédelmi engedély kiadását megelőzően kell érdemben és részletesen foglalkoznia a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó szállítás által okozott környezeti terhekkel, a lehetséges szállítási módokkal és útvonalakkal.
részletek ...

2011-09-01

Engedélyezési problémák és fenntarthatósági aggályok az M2 gyorsforgalmi út létesítése kapcsán
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása az M2-es gyorsforgalmi út létesítésére kiadott környezetvédelmi engedély visszavonásának kötelezettségéről (JNO-455/2010)

A biztos állásfoglalásában megállapította, hogy az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség az egészséges környezethez való joggal összefüggő alkotmányos visszásságot okozott, amikor az M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác útszakasz létesítésére kiadott környezetvédelmi engedélyt a jogerőre emelkedést követő három év elteltével annak ellenére nem vonta vissza, hogy az építési munkálatok nem kezdődtek el. A biztos véleménye szerint a visszavonási kötelezettség alapjául szolgáló törvényi rendelkezés sem megfelelő, ezért egyúttal jogalkotási javaslatot is tett a környezetvédelmi törvény megfelelő módosítása iránt. A Budapest és Vác közötti vasútvonal használhatósága a hazai vasúti összeköttetési viszonyokat tekintve, kiemelkedő. Erre való tekintettel a jogi problémákon túl a biztos úgy véli, hogy az M2 gyorsforgalmi út létesítése környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontból sem elfogadható, hisz az államnak mindig a környezetkímélőbb közösségi közlekedés támogatására kell törekednie, különösen, ha annak feltételei már eleve adottak.
részletek ...

2011-08-30

Az állattartás nem megfelelő jogi szabályozása miatt sérülhet az egészséges környezethez való jog
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a kartali lótartással kapcsolatos panasz tárgyában (JNO-412/2011)

A biztos vizsgálatában megállapította, hogy Kartal Nagyközség Önkormányzata nem alkotott az állattartásról külön önkormányzati rendeletet, illetve egyéb rendeleteiben sem tett eleget az állattartással kapcsolatos, magasabb szintű jogszabályokban előírt szabályozási kötelezettségének. Ebből adódóan az önkormányzat állattartással kapcsolatos ellenőrzési és szankcionálási lehetőségei a gyakorlatban korlátozottak. Tekintettel arra, hogy az állam és az önkormányzatok környezetvédelmi feladataikat elsődlegesen jogalkotási és szervezeti garanciák nyújtásával képesek ellátni, az állattartás jogi szabályozásának hiányából adódóan sérülhet az emberek egészséges környezethez való joga.
részletek ...

2011-08-15

Legyenek a strandok is füstmentesek!
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának jogalkotási javaslata a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítására vonatkozóan (JNO-478/2011)

A biztos vizsgálatában megállapította, hogy a nemdohányzók védelméről szóló törvény szabályainak szigorításával jelentős előrelépések születtek az egészség védelmének irányába, ahhoz azonban, hogy a jogalkotói cél hatékonyan megvalósulhasson, szükség van egyrészt a törvény határozott végrehajtására, másrészt a szabályozás hiányosságainak megszüntetésére. Ez utóbbi érdekében a biztos javasolta a törvény olyan irányú módosítását, hogy az egyértelmű szabályokat tartalmazzon a gyógyvizes strandokra, a gyógyfürdőkre, a felsőoktatási intézményekre és a kollégiumokra vonatkozóan. A biztos javasolta továbbá, hogy a dohányzóhely nyílt légtéren való kijelölésének tilalmát a strandok teljes területére terjesszék ki.
részletek ...

2011-08-12

Emeletráépítés világörökségi helyszínen?
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Budapest, V. kerület Tüköry utca 4. számú ingatlanra vonatkozó településrendezési eljárás tárgyában (JNO-627/2010.)

A biztos állásfoglalásában megállapította, hogy az önkormányzat az egészséges környezethez való jog tekintetében alkotmányos visszásságot idézett elő, amikor a törvény által előírt véleményezési eljárás mellőzésével, valamint a stratégiai környezeti hatásvizsgálat szükségességének vizsgálata nélkül módosította a kerületi városrendezési és építési szabályzatot, lehetővé téve ezáltal a világörökségi helyszínen lévő épületre történő emeletráépítést. A biztos azzal az ajánlással fordult az önkormányzat képviselő-testületéhez, hogy a szabályzat módosításáról szóló rendeletét helyezze hatályon kívül, és amennyiben az ingatlanra vonatkozó „emeletráépítés nem lehetséges” rendelkezést módosítani szeretné, folytasson le a jogszabályi követelményeknek megfelelő eljárást, melynek során különösen legyenek figyelemmel a lakosság részvételének biztosítására, valamint a módosítással érintett ingatlan világörökségi státuszából eredő fokozott védelmére.
részletek ...

2011-08-12

A jegyző panasz hiánya esetén is köteles betartani a jogszabályokban foglaltakat
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalás a gombai hulladékgyűjtő-konténer elhelyezése tárgyában (JNO-521/2011)

A biztos megállapította, hogy Gomba község jegyzője többszörösen mulasztott, amikor a hulladék begyűjtésének és a konténerek fertőtlenítésének rendszerességét jogszabályi kötelezettsége ellenére nem ellenőrizte, így pedig az egészséges környezethez való joggal összefüggésben visszásságot okozott. A panaszos számára elviselhetetlenné teszi az ott tartózkodást a nyaralója mellé telepített szelektív hulladékgyűjtőkből áradó bűz és a hulladék elhelyezéséből keletkező zaj. A biztos felszólította a község jegyzőjét, hogy tegyen eleget a jogszabályokban foglalt kötelezettségének.
részletek ...

2011-08-08

Téves forgalombecslés miatt épülhetett zajos helyre a társasház
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a veszprémi Házgyári út forgalmával kapcsolatban (JNO-142 /2010)

A biztos vizsgálatában megállapította, hogy az önkormányzat az egészséges környezethez fűződő alkotmányos joggal kapcsolatosan visszásságot idézett elő, amikor a településrendezés során nem kellő körültekintéssel becsülte meg a veszprémi 8-as utat a 82-sel összekötő Házgyári út jövőbeni forgalmi változásait, s építési engedélyt adott ki egy zaj- és levegőszennyezéssel fokozottan terhelt területen. A panaszos újonnan épült lakásához közel eső Házgyári úton elhaladó kamionok és a teherautók elviselhetetlen zajterhelést és légszennyezést okoznak, mely lehetetlenné teszi a nyugodt pihenést. A biztos ajánlással fordult a város jegyzőjéhez, hogy a közútkezelő bevonásával vizsgálják meg, hogy milyen intézkedésekkel lehet az érintett terület környezeti terhelését csökkenteni, és felhívta a figyelmét, hogy az engedélyezési eljárások során fokozott figyelmet kell fordítani a zajjal jelentősen terhelt területeken való építkezés megengedhetőségére.
részletek ...

2011-08-02

Két éve nincs érdemi intézkedés
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a bajai Tajga Depo szárítókazánjának működésével kapcsolatos panaszokkal kapcsolatosan (JNO-336/2011)

A biztos vizsgálatában három hatóság mulasztását állapította meg, melyek az eljárási kötelezettségük részleges elmulasztásával, valamint az eljárások nem jogszabályszerű lefolytatásával külön-külön és együttesen az egészséges környezethez való alapvető jog sérelmét okozták. Az alkotmányos visszásságot a vizsgált esetben elsősorban az idézte elő, hogy a hatóságok mintegy két éven át nem vizsgálták ki megfelelően a panaszos által benyújtott beadványokban foglaltakat. A hatóságok érdemi intézkedésének elmaradása azt eredményezte, hogy a „szárító kazán kémény” működéséből eredő füst a mai napig zavarja a környéken élő lakosságot.
részletek ...

2011-08-02

Fesztiválozók érdekei a helyi lakosok érdekei ellen?
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalás-tervezete a közterületi rendezvények és a közterületek egyéb szabadidős használatának követelményeiről (JNO-525/2011)

A biztosi irodájához az elmúlt 3 évben számos panasz érkezett közterületi rendezvények, fesztiválok zajhatásaival kapcsolatban, ezért az ombudsman átfogó vizsgálatot kezdeményezett a szabadtéri rendezvények zavaró hatásainak feltárására, és azok megoldásainak megtalálása érdekében. A biztos vizsgálatában megállapította, hogy a gyenge jogi szabályozás, illetve a szigorú ellenőrzés és hatósági fellépés hiánya okozza, hogy rendezvények zaj és járulékos hatásai (forgalomnövekedés, bűz, hulladék, stb.) gyakran elviselhetetlenek az érintett területen lakók számára. Az ombudsman felhívta a figyelmet, hogy nem megengedhető hogy a közterületeken tartott rendezvények zaja sértse az egészséges környezethez való jogot, így fontos az események jogszerűségének folyamatosan ellenőrzése, szükség esetén akár a rendezvény megtiltásáról is intézkedni kell. Az ombudsman ajánlásokat fogalmazott meg az önkormányzatok számára, akik a felmerülő környezeti konfliktusok megelőzésért, orvoslásáért, valamint a lakosság egészséges környezethez való jogának érvényesítéséért felelősek. A biztos az átfogó jogalkotási javaslatát elküldte véleményezésre az érintett minisztériumoknak, szakmai és civil szervezeteknek.
részletek ...

2011-07-25

A szelektív gyűjtősziget áthelyezésére van szükség
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Budapest. I. kerület Fortuna közi szelektív gyűjtősziget zavaró hatásaival kapcsolatos panasz tárgyában (JNO-624/2010)

A biztos megállapította, hogy a Fortuna közben elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők hajnali órákban történő ürítése, valamint a használat során keltett zaj és bűz zavarja a lakók nyugalmát, ezzel veszélyezteti a környékbeli lakosság egészséges környezethez való jogát. A biztos ajánlással fordult az eljárásra jogosult szervekhez, hogy vizsgálják meg hulladékgyűjtő sziget áthelyezésének lehetőségét olyan helyre, ahol a célját szolgálja, ugyanakkor nem veszélyezteti az ott lakók nyugalmát, illetőleg tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a hulladékgyűjtők fenntartása és ürítése a lakosok számára a lehető legkisebb zajjal és bűzzel járjon.
részletek ...

2011-07-11

Nem szüntették meg a jogsértéseket Pilisszentkereszten
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása - utóvizsgálat a JNO-32/2010. számú ügyben, Pilisszentkereszt által lefolytatott településrendezési eljárás tárgyában (JNO-340/2011).

A biztos az utólagos vizsgálata során annak járt utána, hogy a Pilisszentkereszt folyamatban levő településrendezési eljárások tárgyában kiadott állásfoglalásában megállapított jogsértéseket az önkormányzat megszüntette-e. Az ombudsman a vizsgálat során továbbra is visszásságokat tárt fel a lefolytatott településrendezési eljárással, a környezeti vizsgálattal és a Natura 2000 besorolású területek területhasználatának megváltozásával kapcsolatban. A biztos ajánlással fordult a polgármesterhez, hogy a helyi építési szabályzat és szabályozási terv hatályba lépését megelőzően sürgősséggel hívjon össze rendkívüli képviselő-testületi ülést, valamint indítványozta a község önkormányzatának, hogy a fent említett terveket vonja vissza.
részletek ...

2011-06-24

Sérült a társadalmi részvétel Szentendrén
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása Szentendre, Pismány Egres út alatti 2. számú fejlesztési terület belterületbe vonása tárgyában (JNO-159/2010)

A biztos vizsgálatában visszásságot állapított meg az egészséges környezethez való joggal összefüggésben, mivel a szentendrei önkormányzat egyidejűleg folytatja le a település egészére, valamint egyes területeire külön irányuló településrendezési eljárásait. Így nem voltak biztosíthatóak a fenntartható településrendezés, a szűkösen rendelkezésre álló erőforrásokkal való hatékony bánásmód, a jövő nemzedékek érdekeinek védelme. A társadalmi részvétel elve sérült, mikor az önkormányzati választásokat követően újjáalakuló önkormányzat képviselő-testülete a területen érintettek széleskörű konszenzusán alapuló korábbi határozatát indokolás nélkül visszavonta. A biztos javasolta az önkormányzatnak, hogy fontolja meg a Pismány, Egres út alatti 2. számú a területen található, védelemre érdemes természeti értékek helyi védelem alá helyezését, valamint javasolta, hogy helyezze hatályon kívül a településszerkezeti terv módosítására irányuló, jogsértő határozatait és készíttessen a településen folyamatban lévő további településrendezési eljárásokra is figyelemmel lévő, azok összes környezeti, gazdasági és társadalmi hatásait átfogóan feltáró vizsgálatot.
részletek ...

2011-05-27

A jegyző többszöri mulasztása miatt nem tudtak pihenni a lakók
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása Budapest, XII. kerületi kútfúrás zajhatása tárgyában (JNO-324/2011)

Az önkormányzat jegyzője az egészséges környezethez való joggal összefüggésben visszásságot okozott, tekintettel arra, hogy a zaj elleni védelem kapcsán lefolytatott eljárásai során nem vizsgálta meg a hatásterületen ingatlannal rendelkezők ügyféli jogállását. A jegyző mulasztása következtében nem tudták a környék lakói érdekeiket érvényesíteni az eljárásokban. Bár a jegyző a megtartott helyszíni szemle során is megállapította, hogy a kútfúrási munkálatok zajhatása zavaró mértékű, nem tisztázta a tényállást, nem rendelt el zajvizsgálatot annak feltárása érdekében, hogy a keletkező zaj túllépi-e a terhelési határértékeket. Annak ellenére pedig, továbbá, hogy az elkészített zajszakértői vélemény bemutatta, hogy a zajhatások a határértékeket meghaladják és a kivitelező azok betartása alóli felmentéssel nem rendelkezett, a jegyző zajbírságot nem szabott ki. Ez irányú mulasztása szintén visszásságot okozott az egészséges környezethez való joggal összefüggésben.
részletek ...

2011-05-16

Sérült a társadalmi részvétel elve
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása Törökbálint Tükörhegy IV. fejlesztési területen megvalósítani kívánt lakópark beruházás tárgyában (JNO-703/2010)

A biztos a kb. 1000 lakásos lakópark építésének vizsgálata során két hatóságnál tárt fel visszásságot. A nem kellően megalapozott településrendezési döntések nyomán 2009-ben négyszer több lakás építését engedélyezték a területre, mint amit az előzetes vizsgálatok szerint a település infrastruktúrája elbírna. A fejlesztés hatásait feltáró környezeti vizsgálat hiányos volt, a régészeti szempontból különleges területen nem készült örökségvédelmi hatástanulmány. Az építésügyi hatóság a beruházásról nem megfelelően tájékoztatatta az érintetteket, ezáltal sérült a társadalmi részvétel elve. A biztos ajánlással fordult az Önkormányzathoz, hogy helyezze hatályon kívül a korábbi építési rendeleteit és javasolta, hogy folytasson le egy új, szabályos településrendezési eljárást.
részletek ...

2011-05-04

Hiányos a paksi bővítés előkészítése
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a paksi atomerőmű bővítésére irányuló kormányzati előterjesztés tárgyában (JNO-128/2010)

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a paksi bővítéssel kapcsolatos vizsgálata során megállapította, hogy a Kormány az előkészítés során figyelmen kívül hagyta az energetikára és a környezetvédelemre érvényes országos szakpolitikai terveket. Ezekben a tervekben nem szerepel az atomenergia energiapiaci részesedésének újabb atomerőmű létesítésével, vagy a meglévő atomerőmű bővítésével tervezett növelése. E mulasztásával is összefüggésben a Kormány a határozati javaslat előterjesztését megelőzően nem teljesítette az egészséges környezethez való alkotmányos jog állami intézményvédelméből fakadó kötelezettségeit, és evvel az egészséges környezethez való alapvető joggal kapcsolatos visszásságot okozott. A feltárt visszásság megszüntetése érdekében a biztos számos kezdeményezéssel és javaslattal fordult a Kormányhoz.
részletek ...

2011-04-29

Az Alaptörvény kiterjeszti és tovább erősíti a hazai környezetvédelmi jog alapjait
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása az új Alaptörvény környezetvédelmi és fenntarthatósági rendelkezéseiből eredő állami felelősségről (JNO-258/2011)

A biztos szerint az Alaptörvény biztosítja az elmúlt húsz év környezetvédelmi jogértelmezésének folytonosságát, annak alapjai fenntartásával, legelsősorban is az egészséges környezethez való jog kimondásával és megerősítésével. Ez az alkotmánybírósági és az ombudsmani joggyakorlat, illetve az egészséges környezethez való jog kimunkált tartalmának, az azt megtöltő elveknek és követelményeknek a megőrzését jelenti elsősorban. A rendelkezésekből közvetlenül levezethető a génmódosított szervezetek szabadföldi termesztésének tilalma, a felszíni és felszín alatti vizek kiemelt védelme, mint ahogy kiemelten védendő a hazai vadon élő és mezőgazdasági génállomány. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa felhívja a figyelmet arra, hogy az Alaptörvény aláírásával a jogalkotási munka még nem ért véget. A környezetromboló életmódot és szemléletet, valamint a fenntarthatatlan gazdasági gyakorlatot támogató jogszabályokat sürgősen át kell alakítani. Az elkövetkező hónapokban a biztos figyelemmel kíséri a további jogalkotást és indokolt esetben az Alaptörvény előírásainak megfelelő javaslatokkal fog élni.
részletek ...

2011-04-25

Legalább öt közigazgatási hatósági szervezet is felelős vörösiszap katasztrófáért
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása az Ajkai Timföldgyár területén bekövetkezett vörösiszap atasztrófa építésügyi jogi és hatósági háttere vonatkozásában (JNO-619/210)

A biztos az Ajkai Timföldgyár vörösiszap-tározójában történt gátszakadás miatt hivatalból indított vizsgálatot, amely megállapította, hogy a vörösiszap-katasztrófát okozó létesítmény ellenőrzésének nagyfokú hiányosságaiért több közigazgatási hatósági szerv is felelős, de ennél lényegesen többről van szó: hatósági rendszerünk széttagoltsága, szemléleti hiányosságai okolhatók a katasztrófáért.
részletek ...

2011-04-07

Szedres területe nem átjáró
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása az M6 gyorsforgalmi út Szekszárd–Országhatár közötti szakasz építésével kapcsolatos szállítási útvonalak és szállítás tárgyában (JNO-535/2010.)

Az irodánkhoz érkezett panasz szerint az autópálya építéséhez szükséges követ Szedresen keresztül szállítják az építkezés helyszínére nehéz tehergépkocsikon, így a szállítási útvonal mentén elhelyezkedő ingatlanok, közművek megsérültek. Irodánk megvizsgálta a szállítási útvonalak kijelölését, a megelőző állapotfelméréseket és megállapítottuk, hogy a környezetvédelmi hatóság nem foglalkozott a szállítás pontos környezeti hatásaival, ezzel megsértette a környezetvédelméről szóló törvényt. Ráadásul a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklése vagy megakadályozása sem történt meg, így zajhatárérték túllépés is történt. Irodánk ajánlással fordult a környezetvédelmi főfelügyelőséghez, hogy a jövőben a környezeti hatásvizsgálat során teljes körűen vizsgálja a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó műveletek miatt várható környezeti hatásokat.
részletek ...

2011-04-05

Elhúzódó eljárások, engedély nélküli építkezés Szigetváron
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a szigetvári SPAR áruház útügyi létesítményei által okozott zavaró zajhatás tárgyában (JNO-20/2010)

A biztos vizsgálata során megállapította, hogy a SPAR áruháznál lévő forgalmi csomópont-bővítés kivitelezésére nem jogerős építési engedély alapján került sor. Az első fokú közlekedési hatóság a panaszos ügyféli jogállását az építési engedély megadásakor figyelmen kívül hagyta. Mire a másodfokú hatóság az ügyféli jogállást megállapította, az út már elkészült, s így a panaszos nem élhetett a fellebbezés jogával. A hatóságok ezen eljárásukkal visszás módon hátráltatták a panaszos egészséges környezethez való jogának érvényesítési lehetőségét. Az út forgalomba helyezési engedélyéhez végzett zajszint mérésnél a környezetvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott határértéket több mint 10 dB-lel meghaladó zajterhelést állapított meg és zajszempontú részleges környezetvédelmi felülvizsgálatot rendelt el, amelynek indokolatlan elhúzódását ugyanakkor visszás módon megengedte. A biztos kezdeményezte, hogy a közlekedési és a környezetvédelmi hatóság a jogszabályokban és az állásfoglalásunkban kifejtettek alapján járjon el a jövőben az ügyféli kör megállapítása, a határozatok végrehajtása, a teljesítési határidők meghosszabbítása és a megelőzés elvének lehető legteljesebb mértékben való alkalmazása érdekében.
részletek ...

2011-03-18

Nyugalmat a Hungaroring mellett lakóknak
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Hungaroring autó-, motorsport versenypálya működéséből eredő zaj tekintetében (JNO-560/2010.)

A Hungaroring versenypályáján az elmúlt hét évben rendszeresen tartott edzések, tesztek rendkívül nagy zajhatása miatt több panaszos is irodánkhoz fordult. Megállapítottuk, hogy a környezetvédelmi felügyelőség jogsértően járt el, amikor a zajra vonatkozó közérdekű bejelentések hatására nem intézkedett. Véleményünk szerint a felügyelőségnek el kellett volna rendelnie a Hungaroringen folyó tevékenység korlátozását vagy felfüggesztését. Megállapítottuk, hogy az eljárásban résztvevő hatóságok a versenypálya működését tévesen üzemi zajforrásnak minősítették, így a szabadidős zajforrásokra megengedettnél erősebb zajkibocsátást engedélyeztek az üzemeltetőnek. Irodánk a Vidékfejlesztési Miniszternél kezdeményezte, hogy vizsgálja felül a versenypálya jogerős környezetvédelmi működési engedélyét tekintettel arra, hogy a jelenlegi engedély jogszabálysértő és visszásságot okoz az egészséges környezethez való joggal összefüggésben.
részletek ...

2011-03-03

Változtatásokra van szükség
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása játszótér miatti zajpanasz tárgyában (JNO-880/2010)

A biztos megállapította, hogy az elsőfokú építési hatóság, az önkormányzat, a jegyző és a közigazgatási hivatal együttes mulasztása járult hozzá ahhoz, hogy a panaszos lakóházával szemközti közparkban játszótér létesüljön. A játszótér használatával keletkező zaj zavarja az ott lakók éjszakai nyugalmát. A biztos kezdeményezte az önkormányzatnál, hogy tulajdonosi jogkörében gondoskodjon a játszótér körbekerítéséről és zárhatóvá tételéről, valamint a legkésőbb 21 órakor történő bezárásáról.
részletek ...

2011-03-03

Figyelmen kívül hagyták a lakossági panaszokat
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Budapest Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér 2. számú kifutópályájának 2009. március 9. és április 29. közötti fokozott használata tárgyában (JNO-116/2010)

A biztos megállapította, hogy a légügyi hatóság alkotmányos jogot sértett, amikor az életminőség-javulást eredményező zajvédelmi intézkedések végrehajtását nem ellenőrizte, valamint a hozzá érkezett lakossági panaszokra nem reagált. Az érintett lakosságnak az egészséges környezethez való joga folyamatosan sérült, mivel a Ferihegyi reptér 2. számú kifutópályájának működéséből eredő zajhatások az ott lakók nyugalmát zavarták. A biztos felhívta hatóságot, hogy a repülőtér tekintetében előírt zajcsökkentő repüléstechnikai eljárásokkal kapcsolatos ellenőrzési kötelezettségének folyamatosan tegyen eleget, az ellenőrzés részletszabályait belső szabályzatban rögzítse, valamint a hozzá érkező panaszokat maradéktalanul vizsgálja ki. A biztos a repülési zajok elleni megfelelő szintű védelem érdekében jogalkotási javaslattal fordult a kormányhoz.
részletek ...

2011-03-03

Sérült a társadalmi részvétel Nagymányokon
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása Nagymányok-Kismányok-Váralja-Hidas településrendezési terv módosítása során az ügyféli jogok megsértésével kapcsolatos panasz tárgyában (JNO-715/2011)

A biztos vizsgálatában visszásságot állapított meg az egészséges környezethez való joggal összefüggésben, mivel Nagymányok Polgármestere a településrendezési eszközök módosítása során nem biztosította a civil szervezet részvételi jogát a jogszabályban előírt módon. A biztos kezdeményezéssel fordult Nagymányok Önkormányzatához, hogy az érintett településrendezési eszközöket helyezzék hatályon kívül és az eljárást - a jogszabályoknak megfelelően - ismételten folytassák le.
részletek ...

2011-03-03

Állásfoglalás az ócsai filmforgatás tárgyában
részletek ...

2011-03-03

Jogerős engedély nélkül rendezték a ralit a Natura 2000-es területen
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának a „Magyar –Dakar” természetvédelmi engedélyezési eljárásával kapcsolatos vizsgálatról (JNO-544/2010)

A biztos vizsgálatában megállapította, hogy a Felügyelőség több tekintetben visszásságot idézett elő az egészséges környezethez való joggal összefüggésben, amikor az engedélyezési eljárás során nem mérte fel kellő képen a tervezett versenynek a Natura 2000 területekre, illetve a vízbázisra gyakorolt hatását. A rali verseny jelentős, természetvédelmi szempontból kimutatható károsodással járt, az eredeti állapot hosszú folyamat eredményeképp állítható csak helyre. A verseny szervezője nem rendelkezett jogerős természetvédelmi engedéllyel, a Felügyelőség pedig nem intézkedett megfelelően az engedély nélkül végzett tevékenység megtiltása érdekében.
részletek ...

2011-03-03

Állásfoglalás a Duna-völgy fejlesztéspolitikájáról és ökoszisztéma szolgáltatásainak, haszonvételi lehetőségeinek megőrzéséről (JNO-30/2011.)
Az ombudsman állásfoglalása szerint a fejlesztési döntésekben célként kell megjeleníteni az ökológiai szolgáltatások lehető legteljesebb mértékű megőrzését, a leromlott vagy eltűnőben lévő szolgáltatások rehabilitációját. A biztos javasolja a kormánynak, hogy ragadja meg a lehetőséget, amelyet egyrészt a Duna Eurorégió létrehozására irányuló tárgyalások kínálnak, másrészt az unió soros elnökeként a magyar kormányfő megnövekedett mozgásteréből adódik, és törekedjen a kiemelt célok elérésére. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa felhívja a kormányt és a helyi önkormányzatokat a Duna-völgy jövőjének rendszerszintű átgondolására és tervezésére.
részletek ...

2011-03-02

Eltérő joggyakorlat miatt sérülnek az ügyféli jogok
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a társadalmi szervezetek jogállásával kapcsolatban a termőföldvédelmi eljárásokban (JNO-429- /2010)

A biztos vizsgálatában megállapította, hogy a hatóság a panaszos civil szervezet részére nem biztosította az ügyféli jogállást a termőföld más célú hasznosításának engedélyezése iránti földhivatali eljárás során, így az egészséges környezethez való jog szempontjából visszásságot okozott. Az egyedi ügyön túlmutatóan a biztos az egészséges környezethez való jog szempontjából visszásnak tartja, hogy a földhivatalok eljárásaiban – a Legfelsőbb Bíróság jogegységi döntését figyelmen kívül hagyva – eltérő joggyakorlatot alkalmaznak az ügyféli jogállás biztosításával kapcsolatban. A biztos kezdeményezte a vidékfejlesztési miniszternél, hogy tegye meg az eltérő joggyakorlat megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.
részletek ...

2011-01-21

Áthelyezték a bűzforrást
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a miskolci Pannónia szálló konyhájának szellőztető berendezésének bűzhatásával kapcsolatos eljárások vizsgálata tárgyában (JNO-200/2010)

A biztos a vizsgálat során megállapította, hogy a Felügyelőség többszörösen mulasztott a szálloda konyhai szellőztető berendezésének a tetőn elhelyezett kivezetésével kapcsolatos eljárások során. A panaszos sérelmezte, hogy a szellőzőnek az erkélyétől való 4-5 méterre történt elhelyezésével lakása levegőjét folyamatosan az egészségére káros bűz lepi el. A hatóság a kérelem alapján indult eljárásban a panaszos részére tájékoztatást küldött egy, a tájékoztatás idején még nem létező határozatról, majd később, a hivatalból indult eljárásban hozott határozatát elmulasztotta a panaszossal közölni. A biztos kezdeményezte, hogy a hatóság szabályszerűen közölje a döntést a beadványozóval és biztosítsa jogorvoslati jogát. Az állásfoglalás megküldését követően a felügyelőség utólagos intézkedése nyomán a szálloda a kifogásolt szellőző berendezés kivezetését áthelyezte, így a konfliktus a panaszos számára kedvezően oldódott meg.
részletek ...

2011-01-20

A műhely által okozott zaj zavarja a szomszédokat
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása budapesti autóvillamossági műhely zavaró működése tárgyában (JNO-492/2010)

Vizsgálatunk alapján megállapítottuk, hogy a jegyző a felek közötti konfliktus rendezése érdekében a közigazgatási eljárás általános szabályait megfelelően vette igénybe és a lehetőségek keretein belül mindent megtett a felek által megkötött egyezség végrehajtása érdekében, de a zajvédelmi szabályokban álló intézkedési lehetőségeket elmulasztotta. A biztos erre tekintettel kezdeményezte, hogy a műhely működésével kapcsolatos újabb panasz érkezése esetén a jegyző tisztázza a tényállást és vizsgálja meg, hogy a tárgy szerinti autóvillamossági műhely zajkibocsátása megfelel-e a zajvédelmi követelményeknek.
részletek ...

2011-01-03

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának 2011. évi állásfoglalásainak áttekintése
részletek ...

2011-01-01

Állásfoglalás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosításával kapcsolatos jogalkotási javaslat tárgyában (JNO-463/2010.)
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa hivatalból indult eljárás keretében vizsgálta az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díját szabályozó Díjtörvény 2010. január 1-jén hatályba lépett módosításának környezeti hatásait. A jogalkotó a költségvetési szervek személyes díjmentességének megvonásával párhuzamosan nem gondoskodott a természeti és környezeti érdekek megfelelő védelmének biztosításáról, ezzel az egészséges környezethez való joggal kapcsolatos visszásságot idézett elő. A biztos állásfoglalásában javaslatot tett a Díjtörvény megfelelő módosítására. (JNO-463/2010)
részletek ...

2010-12-17

Állásfoglalás a Budapest XV. kerületi Szent Korona Általános Iskola és Óvoda tárgyában (JNO-273/2010.)
A vizsgálat megállapította, hogy a Szent Korona Általános Iskola és Óvoda Ozmán utca 2. számú telephelyének átszervezését megalapozó önkormányzati döntés során a döntéshozó nem tárta fel, illetve nem vette kellő mértékben figyelembe a Mozdonyvezető utcai óvoda környezetminőségi jellemzőit, így környezetpolitikai szempontok alapján megalapozatlan döntést hozott. A tartalmi szempontból is kifogásolható önkormányzati döntés következményeként a gyermekek környezeti szempontból rosszabb helyzetbe kerültek. A döntéshozatal során a gyermekek mindenek felett álló érdekének érvényesítéséhez fűződő alapelv sérelme a gyermekek egészséges környezethez való alkotmányos jogának sérelmét okozta. A kialakult helyzet fenntarthatósága, a közoktatási intézményben ellátásban részesülő gyermekek egészséges környezethez való alkotmányos joga érvényesülése érdekében a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa ajánlással fordul a XV. kerületi Önkormányzathoz, valamint jogalkotási javaslattal fordul a jogalkotóhoz
részletek ...

2010-12-16

Állásfoglalás a Tigris utcai teniszpályán elhelyezett hulladék és a Budapest I. kerületi önkormányzat 2007. évi helyi építési szabályzat módosításának tárgyában (JNO-692/2010.)
Jogbizonytalanságot eredményez, ha egy ingatlan beépíthetőségének feltételei az ott elhelyezni kívánt funkció – lakó, illetve intézményi – függvényében változnak. A településrendezés céljának sérelmét, és ezen keresztül az egészséges környezethez való alkotmányos jog sérelmét eredményezi az olyan önkormányzati gyakorlat, amely szabályozása során nem tesz eleget az építési törvényben szabályozott alapelvi követelményeknek. A biztos a fentiek miatt azzal az ajánlással fordult Budapest I. kerületének Önkormányzatához, hogy Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselőtestülete folytasson le egy új és szabályos településrendezési eljárást, melynek eredményeként küszöbölje ki a jogbizonytalanságot eredményező és a budapesti városépítési szabályzat előírásával ellentétes rendelkezést.
részletek ...

2010-12-16

Állásfoglalás a dunaszentpáli szennyvízátemelővel kapcsolatos vizsgálatról (JNO-355/2010.)
A dunaszentpáli DP1/A jelű szennyvízátemelő létesítési engedély nélkül épült, árvízvédelmi szempontból nem megfelelő helyen. A nem megfelelő elhelyezésből kifolyólag magas vízállás esetén a Duna elönti az átemelőt, így a szennyvíz a környezetbe jut, ami az emberi egészséget, valamint a környezetet veszélyezteti. Erre tekintettel a biztos kezdeményezte a Felügyelőségnél, hogy a jövőbeni visszásság megelőzése érdekében vizsgálja meg, hogy a DP1/A jelű szennyvízátemelő és a pótlólagosan megépített csatornaszakasz működése jogellenes és káros állapotot jelent-e a környezetében, és amennyiben igen, úgy intézkedjen. A megelőzés elve alapján a szennyvízátemelőt úgy kell üzemeltetni, hogy az magas vízállás esetén se okozzon környezetkárosodást, környezetszennyezést és ne jelentsen veszélyt a környezetre.
részletek ...

2010-12-15

Állásfoglalás Visnyeszéplak helyi védetté nyilvánítása tárgyában (JNO-420/2010.)
A vizsgálat megállapította, hogy a Díjtörvény 2010. január 1-jén hatályba lépett azon módosítása, amely a helyi önkormányzatokat és a költségvetési szerveket kivette a teljes személyes díjmentességet élvezők köréből, az egészséges környezethez való jog sérelmét idézte elő, melynek orvoslása érdekében a biztos konzultációt kezdeményezett a Vidékfejlesztési Minisztériummal. A helyi védetté nyilvánítási eljárásra vonatkozó szabályozás hiányosságának elismerése mellett a biztos megállapította, hogy a jegyző Visenyeszéplak védetté nyilvánítása előkészítése során nem tett eleget maradéktalanul a jogszabályokban előírt kötelezettségének, a hatáskörébe utalt feladatok javaslattevőre történő áthárításával az egészséges környezethez való joggal összefüggő visszásságot idézett elő.
részletek ...

2010-11-26

Állásfoglalás Budapest, XVIII. ker. Petőfi utca (Üllői út és Gilice tér közötti szakasz) gépjármű forgalmának növekedése miatti panasszal kapcsolatban (JNO-603/2010.)
Budapest, XVIII. kerület Petőfi utcában a forgalmi rend úgy változott meg, hogy a teherforgalom teljes – azaz a KRESZ szerint a 2,5 tonnát meghaladó tehergépjárművek - tiltása helyett, csak a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek nem hajthattak be. 2003 decemberében a Petőfi utcában végzett zajvizsgálat szerint a lakóépület védendő homlokzata előtt a közlekedésből származó zajterhelés jelentős volt, azaz 10 dB-nél nagyobb mértékben meghaladta a külön jogszabály szerinti határértéket. 2010. január elsején a KRESZ szabályai úgy változtak, hogy azóta a Petőfi utcában a tehergépjárművek behajtására vonatkozó legszigorúbb előírás van érvényben, így e tekintetben kezdeményezéssel a biztos nem élt. Intézkedésében azonban felhívta a Felügyelőséget, hogy végezzen zajvizsgálatot és amennyiben szükséges intézkedjen.
részletek ...

2010-11-09

Állásfoglalás nyíregyházi állattartással kapcsolatos panasz tárgyában (JNO-398/2010.)
A biztoshoz érkezett beadványban a panaszos a szomszédságában folyó állattartás kapcsán az Önkormányzat intézkedésének hiányát kifogásolta. A vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nem alkotott az állattartásról önkormányzati rendeletet, így nincsenek előírások arra nézve, hogy a település területén milyen állatok, milyen létszámban és milyen előírások mellett tarthatók, így az önkormányzat hatásköre, ellenőrzési és szankcionálási lehetősége korlátozott. Tekintettel arra, hogy az egészséges környezethez való jog olyan sajátos alapjog, amelynek objektív, intézményvédelmi oldala túlnyomó és meghatározó, vagyis a közhatalom gyakorlói – az állam és az önkormányzatok – elsődleges feladata a jogalkotás és jogalkalmazás, így az állattartás jogi szabályozásának hiányából adódóan sérülhet az emberek egészséges környezethez való joga.
részletek ...

2010-10-25

Állásfoglalás a Duna hajózhatóságának javítására irányuló közlekedésfejlesztési tervek vonatkozásában (JNO-536/2010.)
A vizsgálat megállapította, hogy a Duna hajózhatóságával kapcsolatban Magyarországot nem terheli olyan nemzetközi kötelezettség, mely a magyar szabályozás szerinti szigorú hajózási paraméterek (VI. hajóosztály) kialakítását írná elő, nemzetközi szabályok ennél enyhébb (IV. hajóosztály) biztosítását fogalmazzák meg kötelező erővel.
részletek ...

2010-10-14

Állásfoglalás Adács, Gyöngyvirág utcában szarvasmarhák szabálytalan tartása valamint az erre vonatkozó hatósági eljárással kapcsolatos vizsgálat tárgyában. (JNO-333/2010.)
A rendelkezésre álló adatok alapján a biztos az egészséges környezethez való joggal összefüggésben visszásságot nem állapított meg, így a vizsgálatot intézkedés kezdeményezése nélkül lezárta. A birtokvédelmi vita elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik, annak vizsgálatára a biztos hatásköre nem terjed ki. Az ügy történeti és jogszabályi hátterének ismeretében azonban a biztos úgy látja, hogy a szomszédok között fennálló konfliktus feloldásában a két fél közvetlen, peren és közigazgatási eljáráson kívüli egyeztetései több eredményt tudnának elérni, mint a jogi eszközök.
részletek ...

2010-10-12

Állásfoglalás Pilisszentkereszt folyamatban levő településrendezési eljárása tárgyában (JNO-32/2010.)
A rendelkezésre álló adatok alapján lefolytatott vizsgálat az egészséges környezethez való alkotmányos jog érvényesülésével kapcsolatban visszásságokat tárt fel. A biztos visszásságot állapított meg az eljárási szabályok megsértésével, a környezeti vizsgálattal, a Natura 2000 besorolású területek területhasználatának szabályozásával, valamint az elfogadni kívánt helyi építési szabályzat rendelkezéseivel kapcsolatban. A biztos ajánlással fordult az érintett önkormányzathoz, valamint az illetékes környezetvédelmi felügyelőséghez, továbbá jogalkotási javaslatot fogalmazott meg a Belügyminisztérium részére.
részletek ...

2010-10-08

Állásfoglalás a regionális vízművek átszervezésével kapcsolatos vizsgálatról (JNO-319/2010.)
A regionális vízművek területének és működtetésének átszervezésével összefüggésben lefolytatott vizsgálat eredményeképp a biztos azt állapította meg, hogy stratégiai célkitűzések és jogszabályi garanciák hiányában a víziközmű szektor nem működhet hatékonyan, a szabályozás hiányosságai miatt sérül az egészséges környezethez való jog. Ezért szükség lenne egy egységes, a víziközmű szektor működését törvényi szinten szabályozó jogszabályra, valamint egy olyan, hosszú távú stratégiára, mely a szektor céljait meghatározza. Mindaddig, míg ezek elfogadására nem kerül sor, a szektorban végrehajtott strukturális átalakítást a biztos nem tart elfogadhatónak. Függetlenül attól, hogy a szabályozás kidolgozására egy külön törvény, vagy a vízgazdálkodási törvény keretein belül kerül majd sor, annak széles körű szakmai egyeztetése indokolt.
részletek ...

2010-09-22

Állásfoglalás a balatonszepezdi ivóvízhálózat állapotával kapcsolatos vizsgálatról (JNO-49/2010.)
A rendelkezésre álló adatok alapján a Biztos az egészséges környezethez való joggal összefüggésben visszásságot nem állapított meg, így a vizsgálatot intézkedés kezdeményezése nélkül lezárta. A biztos azonban felhívta a panaszos figyelmét arra, hogy az ingatlan használatának korlátozásából és egyéb okokból fennálló igényeit polgári jogi úton érvényesítheti, és kártérítést kérhet. (Mivel a kártérítési igény elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik, annak vizsgálatára a biztos hatásköre nem terjed ki.)
részletek ...

2010-09-09

Állásfoglalás a leányfalui vízbázis belső védőövezetével kapcsolatos vizsgálatról (JNO-56/2010.)
A leányfalui vízbázis belső védőövezetét érintő kisajátítási eljárások elhúzódása nem vezet az egészséges környezethez való jog sérelmére. A rendelkezésre álló adatok szerint a víz minősége az előírásoknak megfelel, a belső védőövezet kialakítása megtörtént. A védőterületek a leányfalui településrendezési tervekben is szerepelnek, így a korlátozások ezen keresztül is biztosíthatóak. Az eljárások elhúzódása nincs hatással a vízbázis védelmére. Mindazonáltal felhívta a biztos a DMRV Zrt. figyelmét arra, hogy a jogszabályi előírások szerint a közcélú vizilétesítmények esetén az övezetet magába foglaló földrészletnek – az építmény tulajdonjogától függetlenül – állami vagy önkormányzati tulajdonban kell állni, ezért kérte, hogy a DMRV Zrt., a lehetőségeihez képest tegye meg a szükséges lépéseket a jogszabályoknak való megfelelés érdekében.
részletek ...

2010-09-09

Jogszerűtlen volt a Time Café működése
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Time Café zajos működése tárgyában (JNO-267/2010)

A biztos megállapította, hogy a polgármester és a jegyző a jogszabályokban foglalt intézkedési kötelezettségeik ellenére nem léptek fel kellő hatékonysággal a IX. kerületben működő szórakozóhellyel szemben. Ezzel visszásságot okoztak az egészséges környezethez való joggal összefüggésben. A szórakozóhely zajos működése évek óta lehetetlenné teszi a lakók éjszaki pihenését, nyugalmát. A biztos felszólította a jegyzőt, hogy vonja vissza a jogszabályi kötelezettségnek meg nem megfelelő zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot és folytasson le egy új eljárást.
részletek ...

2010-09-02

Állásfoglalás az Érdi Génbank tárgyában (JNO-177/2010.)
A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa 2010. március 5-én vizsgálatot indított, miután hivatalból észlelte, hogy az Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztő Kutató, Fejlesztő Közhasznú Társaság esetében nem történt meg a jogszabály által kötelezően előírt átalakulás nonprofit gazdasági társasággá. A Fővárosi Ítélőtábla ezért a Kht. kényszer-végelszámolását rendelte el. A Kht. kényszer-végelszámolása és a bizonytalan jogi helyzet miatt a Kht. által gondozott magyar gyümölcs-génállomány, a génállomány gondozását biztosító génbank ültetvények, a Kht. által fenntartott törzsültetvények és az intézmény működtetése veszélybe kerülhet.
részletek ...

2010-08-05

Állásfoglalás a Red Bull Air Race repülőrendezvény tárgyában (JNO-443/2010.)
részletek ...

2010-07-13

Hiányos a honvédelmi létesítmények zajvédelmi szabályozása
Hiányos a honvédelmi létesítmények zajvédelmi szabályozása A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalása a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Szomódi lőterén folytatott lőgyakorlatok zajhatásai tárgyában (JNO-37/2010)

A biztos megállapította, hogy az egészséges környezethez való jogot sérti, hogy a zajvédelmi jogszabályok nem tartalmaznak rendelkezéseket a honvédelmi létesítmények, illetve tevékenységek zajkibocsátására, zajterhelésére vonatkozóan. Ezt a biztos a szomódi katonai lőtér által okozott zaj miatt indított vizsgálata eredményeképp állapította meg. A biztos a helyi önkormányzat felelősségét is megállapította, mivel az egy eleve zajtól terhelt területen lehetőséget biztosított lakóépületek létesítésére. Az ilyen döntések a megelőzés és a fenntartható fejlődés elvét sértik, és újabb környezeti konfliktusokat generálnak. A biztos állásfoglalásában felhívta a lövészdandár vezetőjét és az érintett önkormányzatokat, hogy vizsgálják meg, hogy mely megoldásokkal csökkenthető a lőtér által okozott zaj.
részletek ...

2010-06-09

Állásfoglalás a Páty „Golfpálya projekt” településrendezési eljárás tárgyában (JNO-69/2010.)
részletek ...

2010-03-26

Állásfoglalás a környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési problémáiról az európai uniós jog tükrében, különös tekintettel a nyomvonalas létesítményekre (JNO-131/2010.)
részletek ...

2010-03-26

Állásfoglalás a Gyula-Városerdő településrészének ivóvíz-szolgáltatását érintő panasz tárgyában (JNO-83/2010.)
részletek ...

2010-02-10

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának 2010. évi állásfoglalásainak áttekintése
részletek ...

2010-01-01

A kiotói kvótaértékesítés bevételeinek felhasználásával kapcsolatos állásfoglalás (JNO-3072/2009)
2009. március 27-i dátummal az Energia Klub környezetvédelmi szervezet beadvánnyal fordult a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosához. A panaszos levelében kifogásolja, hogy a kiotói kvóta vagyonból 2008. második felében értékesítés történt, de a bevételeket nem az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 10. § rendelkezéseinek megfelelően használták fel.
részletek ...

2009-11-24

A vasúti mellékvonalak személyszállítási közszolgáltatásának szüneteltetésével kapcsolatos biztosi állásfoglalás (JNO-4895/2009.)
A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa hivatalból vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a 2009/2010. évi vasúti menetrend eredményeképp egyes vasúti mellékvonalakon a személyszállítási szolgáltatás szüneteltetése milyen mértékben érinti az egészséges környezethez való jogot, illetve a környezet állapotának fenntarthatóságát és javítását.
Az Államháztartás zöldítésével kapcsolatos korábbi levél a Miniszterelnöknek
részletek ...

2009-11-17

A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztéséről szóló törvény módosítását indítványozó T/11028. törvényjavaslattal kapcsolatos állásfoglalás és kisérőlevele (JNO-4891/2009.)
A Védegylet 2009. október 21.-én panasszal fordult a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosához, mert úgy látja, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése és Kormánya nem teszi meg a szükséges intézkedéseket a Tisza-völgy árvízi biztonságát, a térségben élők megélhetését, és az Alföld elsivatagosodásának megállítását egyszerre szolgáló komplex tájhasználat-váltás megvalósítása érdekében
részletek ...

2009-11-10

Állásfoglalás a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatával kapcsolatban (JNO-186/2009.)
2009. június 10-én a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa levélben fordult Bajnai Gordon Miniszterelnökhöz annak érdekében, hogy a költségvetési tervezés során a Kormány ne csak a költségvetési egyensúly, hanem a környezeti fenntarthatóság szempontjait is vegye hangsúlyosan figyelembe
Az Államháztartás zöldítésével kapcsolatos korábbi levél a Miniszterelnöknek
részletek ...

2009-10-22

Piliscsaba Iosephinum szabályozási tervvével kapcsolatos állásfogalás (JNO-5965/2009.)
részletek ...

2009-09-18

Állásfoglalás a parlagfű elleni küzdelem egyes kérdéseiről (JNO-1656/2009.)
A Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület 2009. január 27-én kelt beadványában többek között kérte a jövő nemzedékek országgyűlési biztosától, hogy kérje az Országgyűlést új határozat megalkotására a parlagfűellenes küzdelem új helyzetének megfelelő kormányzati intézkedésekről és kérje, hogy az Országgyűlés tekintse át az eddigi eredményeket és kudarcokat
Sajtóközlemény
részletek ...

2009-07-21

Állásfoglalás Budapest Belső-Erzsébetváros örökségvédelmével kapcsolatosan (JNO-3327/2008.)
Az ÓVÁS! Egyesület 2008 júniusában beadvánnyal fordult a jövő nemzedékek országgyűlési biztosához a történelmi városnegyedek védelme érdekében, különös tekintettel a VII. kerület Belső-Erzsébetváros, régi pesti zsidónegyedére vonatkozóan.
részletek ...

2009-07-16

Állásfoglalás a BKV Zrt. 91-e és 291-es buszjárata által okozott környezetterheléssel kapcsolatban (JNO-6066/2008.)
részletek ...

2009-05-07

Állásfoglalás a BHD Kft. által a Tokaj történelmi Borvidék Kultúrtáj pufferzónájában, a Szerencs Keleti Ipari Parkban létesítendő szalmatüzelésű erőmű okozta örökségvédelmi problémákkal kapcsolatosan (JNO-3737/2008.)
  Melléklet  
részletek ...

2009-04-22

Jogorvoslati jog gyakorlása egy  XI. kerületi Irodapark építése elleni panasz tárgyában (JNO-1176/2009.)
részletek ...

2009-04-14

Jogszabály módosításra vonatkozó javaslat a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszterhez a térségi hulladéklerakók létesítésével összefüggő – alkotmányos indok hiányában csökkentett – védelmi szint visszaállítása ügyében. (JNO-6241/2008.)
részletek ...

2009-04

Állásfoglalás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény tervezetével kapcsolatban
A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája hivatalból észlelte, hogy a Kormány T/6934 számon az Országgyűlés elé terjesztette az ,,Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról'' szóló törvény tervezetét. A Javaslat vizsgálatát követően az alábbi állásfoglalást teszem.
részletek ...

2009-03-09

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának kezdeményezése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatához Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata szmogriadó-tervéről szóló rendelet-tervezetével kapcsolatosan (JNO-1975/2009.)
részletek ...

2009-03

Debreceni közterületi rendezvényekkel kapcsolatos zajpanaszok kezelése (JNO-5027/2008.)
részletek ...

2009-02-06

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának álláspontja a Tubes perben, a Fővárosi Bírósághoz benyújtott előkészítő irat alapján
részletek ...

2009-01-28

A lábatlani szennyvíztisztító telep létesítésének körülményeit és működésével kapcsolatos állásfoglalás (JNO-3714/2008.)
részletek ...

2009-01-21

Állásfoglalás a szolnoki József Attila utca négysávossá tétele következtében keletkezett rezgés és zajhatásokkal kapcsolatban (JNO-5548/2008.)
részletek ...

2009-01-16

Állásfoglalás a szmogriadó betartásáról (JNO-21/2009.)
részletek ...

2009-01-13

Észrevételek a telepengedély, illetve bejelentés alapján gyakorolható ipari és ipari szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló rendelet Tervezetét illetően
részletek ...

2008-11-06
Lablec lablec
1051 BUDAPEST, NÁDOR u. 22. Tel.: 06 (1) 475-7123 Fax: 06 (1) 475-7333                         
Magyar oldal English site