Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa - Jogszabály-véleményezés
JNOI Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa

JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA

Keresés      
 Ügyeink  > Jogszabály-véleményezés

Vélemény a helyi önkormányzatokról szóló törvény tervezetével kapcsolatban
részletek ...

2011-10-25

Szakmailag megalapozatlan a vízügyi szervezetrendszer átalakításának tervezete
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának észrevételei a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításáról szóló egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés tárgyában (JNO-698/2011)

A biztos a Vidékfejlesztési Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárának írt levelében hangot adott annak, hogy nem ért egyet a vízügyi szervezetrendszer átalakításának tervezet szerinti formájával. A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításáról szóló egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés nem tartalmazza az átszervezéshez kapcsolódó hatásvizsgálatot, nem méri fel a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok által jelenleg elvégzett feladatok körét és mennyiségét, illetve nem rendelkezik azok további sorsáról. Az előterjesztésből nem derül ki ugyanis, hogy a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok által ellátott vízügyi szakmai feladatokat mely szervezetek fogják átvenni a jövőben. A törvénytervezet vonatkozásában meghatározott 2012. január 1-jei hatálybalépés nem teszi lehetővé az esetleges átszervezés megfelelő végrehajtását, ezáltal a vízügyi szervezetrendszer zökkenőmentes működése veszélybe kerülhet. A fentiek alapján a biztos úgy ítéli meg, hogy az előterjesztés jelen formájában nem alkalmas az államtitkári értekezletre, illetve a Kormány elé való terjesztésre.
részletek ...

2011-10-20

A Díjtörvény mielőbbi módosítását sürgeti a zöld ombudsman
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának levele a közigazgatási és igazságügyi miniszternek - utóvizsgálat a Díjtörvény módosításával kapcsolatos jogalkotási javaslat tárgyában (JNO-248/2011)

A biztos a Díjtörvény módosításával kapcsolatos jogalkotási javaslat tárgyában folytatott utóvizsgálata során tájékoztatást kért az érintett tárcáktól az állásfoglalás kiadása óta megtett, illetve a jövőben várható intézkedésekről. Az ombudsman a közigazgatási és igazságügyi miniszternek írt levelében korábbi álláspontját megerősítve hangsúlyozta, hogy a Díjtörvény 2010-es módosítása a hatóságokat terhelő forráshiányra tekintettel súlyos akadályokat állított a természetvédelmi feladatok ellátása elé, a jelenlegi helyzet az egészséges környezethez való jog sérelmével jár. A biztos szerint a visszásság megszüntetésének két módja lehetséges: a kormányzat a megfelelő költségvetési források biztosításával gondoskodik a jelenlegi szabályozás végrehajtásának feltételeiről vagy módosítja a szabályozást. Bármelyiket is választja azonban, a helyzet megoldása nem tűr további halasztást.
részletek ...

2011-09-15

Átláthatóság helyett szigorítások
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának javaslata az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvénytervezet és az egészséges környezethez való jog érvényesülésével összefüggésben (JNO-464/2011)

A biztos véleménye szerint a tervezet számos pontja aggályos, a civil szervezetek működésének átláthatóbbá tétele helyett, valójában szigorítást jelent. A közhasznú jogállás megszerzésének feltételeit előíró szabályozás tervezett formája, a különféle támogatások megszerzésének követelményrendszere, a civil társulás szerepe és jogi keretei, valamint a civil szervezetekre vonatkozó egyéb adminisztratív kötelezettségek sok tekintetben felesleges terhet rónának a civil szervezetekre. Az ombudsman olyan jogintézmények kialakítását javasolja, amelyek a kormányzat és a civil szféra aktív párbeszédén alapulva törekszenek a civil szervezetek működésének, működési problémáinak jobb társadalmi megismerésére, de a szükségesnél jobban nem korlátozzák az aktív és legális keretek között működő szervezeteket.
részletek ...

2011-08-01

Parlagfűért felelős kormánybiztos kinevezését javasolja az ombudsman
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának a parlagfű helyzet kezelése kapcsán a vidékfejlesztési és a nemzeti erőforrás miniszternek küldött levele - utóvizsgálat a JNO-1656/2009. számú ügyben (JNO-279/2011)

A biztos megállapította, hogy a parlagfű elleni védekezés egyes kérdéseiről kiadott korábbi állásfoglalásában tett kezdeményezéseit a jogalkotó nem vette figyelembe, ezért ismételten felhívta az illetékes tárcák figyelmét a téma fontosságára. A biztos korábbi álláspontját megerősítve, az egységes irányítás és integrált szemlélet jegyében javasolta, hogy a Kormány nevezzen ki kormánybiztost a parlagfű elleni védekezés hatékony megszervezésére, valamint fontolja meg tárcaközi bizottság felállítását az érintett minisztériumok közötti együttműködés előremozdítása érdekében. A hatékonyabb szankciórendszer kiépítését célzó konkrét jogszabály-módosítási javaslata mellett felhívta a figyelmet az önkormányzatoknak juttatott állami források felhasználását célzó ellenőrzés fontosságára. Az ombudsman rámutatott, hogy a probléma hatékony kezeléséhez az állami aktivitás növelése mellett nélkülözhetetlen valamennyi érintett (elsősorban az ingatlantulajdonosok és földhasználók) egyéni felelősségének és szerepvállalásának tudatosítása is. Ehhez kapcsolódóan a biztos kiemelte a tájékoztató kampányok és az oktatás fontosságát, valamint a média szerepét.
részletek ...

2011-07-26

A biztos javaslata az új ombudsmani rendszer működésére
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának javaslata az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek jogállásáról, feladat- és hatásköréről szóló törvénytervezethez (JNO-268/2011)

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a nemzeti és etnikai kisebbségek jogok országgyűlési biztosával egyeztetve, a kormányzati munka segítése érdekében készítette el az általános és részletes indokolással ellátott törvénytervezet javaslatát, amely megfelelő garanciát adna arra, hogy a két helyettes ombudsmani intézmény a jövőben is hatékonyan működhessen. A biztos szerint az Alaptörvény által meghatározott célkitűzéseknek és az alapvető intézményi struktúrának megfelelően szükség van a javaslatban megfogalmazott módosítások átvezetésére, illetve a biztosok jogállásának, feladat- és hatáskörének a kibővült felelősségi körhöz való igazítására. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa megküldte javaslatát a Közigazgatási és az Igazságügyi Miniszternek.
részletek ...

2011-05-23

Egyértelmű és elkülöníthető hatáskörökre van szükség
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának véleménye a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény tervezetével kapcsolatban (JNO-251-2/2011.)

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény tervezetének újragondolása szükséges annak érdekében, hogy katasztrófahelyzetben biztosítható legyen az állami intézményrendszer hatékony fellépése - állapította meg a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény tervezetének vizsgálata során. A biztos szerint a hatékony állami fellépés csak úgy garantálható, ha a jogszabályi rendelkezések egyértelműen meghatározzák a vízügyi és a katasztrófavédelmi szervezetrendszer felelősségét, hatásköreik egyértelműek és elkülöníthetők. Ehhez elengedhetetlen a szabályozni kívánt feladat- és hatáskörök telepítésének átgondolása, a felelősségi rendszer tisztázása, valamint a hatósági hatáskörök megfelelő meghatározása.
részletek ...

2011-05-10

Vélemény a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban
részletek ...

2011-01-20

Készüljön lista azokról a területekről, ahol nem épülhet reptér
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának véleménye az egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormány-előterjesztéssel kapcsolatban (JNO-669/2010)

A biztos szerint az előterjesztés nincs maradéktalanul tekintettel a természetvédelmi és egészségügyi szempontokra, ezért javasolja, hogy a természet és az egészség védelme érdekében a jogalkotó fontolja meg a fel- és leszállópályák, valamint a repülőterek létesítésére alkalmatlan területek megnevezését.
részletek ...

2011-01-12

Óvatosságra intett az ombudsman
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának véleménye a katasztrófavédelmi rendszer javításáról és fejlesztéséről szóló koncepcióhoz (JNO-656-2/2010)

A biztos felhívta a figyelmet arra, hogy a koncepció nem választotta el világosan az árvizek esetén szükséges árvízvédelmi védekezéssel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat, illetve a felelősségi köröket. A koncepcióban szükséges lenne meghatározni azokat a konkrét ismereteket, amelyekkel a védelmi referenseknek rendelkezniük kell, továbbá árvízi védekezés esetén, szükséges lenne a felelős szervezetrendszer feltüntetése és bevonása a képzésbe. A katasztrófavédelem hatáskörének bővítésével kapcsolatban az ombudsman óvatosságra intett. Véleménye szerint ennek szervezetnek nincsenek meg a szakmai kompetenciái más hatóságok felügyeletére, munkájának irányítására.
részletek ...

2010-12-16

Lépések egy hulladékmentes társadalom felé
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának véleménye a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról szóló törvény tervezetével kapcsolatban (JNO-670-3/2010.)

A biztosi vélemény kialakításakor az irodához érkező gyakran felmerülő és visszatérő problémákból indultunk ki. Egy ilyen horderejű jogszabálynak mindenekelőtt a rendszerszemléletet kell tartalmaznia, ezért felhívtuk a jogalkotó figyelmét a megelőzés elvének következetes alkalmazására. Javasoltuk a jogalkotónak, hogy a jogszabályi és társadalmi környezet kialakításánál kiemelt figyelmet fordítson az elv hatékony alkalmazhatóságára. Kifogásoltuk a tervezet azon rendelkezését, amely lehetővé tenné a bírság mellőzését, ehelyett irodánk inkább a bírságok arányosabb differenciálására, a jogsértés súlyához való igazítására tenné a hangsúlyt.

Ajánlásunkban arra kértük a jogalkotót, hogy az új törvényben az eljáró hatóságok közötti, a gyakorlatban sűrűn tapasztalható hatásköri összeütközést oldja fel. Javaslatokat tettünk a tervezet kiegészítésére és üdvözöltük az olyan haladó gondolatokat, mint a környezettudatos terméktervezés, a javítóműhelyi hálózat kiépítése és a biohulladék külön szabályozása.
részletek ...

2010-12-11

Korlátozzák a tűzijátékok használatát!
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának véleménye a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormány-előterjesztéssel kapcsolatban (JNO-671/2010.)

A biztos szerint a tervezet a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest enyhébb szabályokat állapít meg, ezért javasolja a jogalkotónak, hogy a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek (például római gyertyák, rakéták, telepek vagy vetőcsöves bombák) tekintetében is őrizze meg a „szilveszteri időszakra” kiterjedő korlátozást. A biztos javasolta, hogy a tervezet a zaj elleni védelem érdekében terjessze ki a termékek felhasználására vonatkozó, a külterületi természetvédelmi területek esetében alkalmazandó abszolút tilalmat egyéb területekre is.
részletek ...

2010-12-10

A JNOI észrevételei a levegő védelméről szóló jogszabály-tervezettel kapcsolatban
részletek ...

2010-10-21

Legyen mérhető a bűz is
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának véleménye a levegő védelmére vonatkozó kormányrendelet tervezetével kapcsolatban (JNO-559-2/2010.)

Véleményünk szerint jogbizonytalanságot okoz, hogy a tervezet a légszennyezés hatásterületének nagyságát csak a helyhez kötött légszennyező források esetén határozza meg. Aggályosnak találtuk, hogy a tervezet csak az olyan bűzös tevékenységek esetén ad lehetőséget védőtávolság előírására, amelyek eleve hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedély kötelesek. Az irodánkhoz érkező levegővédelmi panaszok többsége bűzzel kapcsolatos, így aggályosnak találtuk azt is, hogy a hatóságok csak a tervezetben felsorolt három esetben léphetnek fel a bűzkibocsátó tevékenységek ellen. A tervezet nem határozza meg, hogy a bűz mikortól számít zavarónak, mikortól lehet vele szemben fellépni, így a jogalkalmazónak kell azt mérlegelnie. Véleményünk szerint a hatóságok munkáját megkönnyíthetné, ha előírhatnának a bűzzel járó tevékenységekre szagegységben kifejezett határértéket.
részletek ...

2010-10-21

Kisebb módosítások helyett, komplex jogszabálycsomagra lenne szükség
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának véleménye a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT) felülvizsgálatához (JNO-448-3/2010)

A biztos szerint a koncepció számos helyen módosításra szorul, véleménye a koncepcionális szintű visszajelzéseken kívül, normaszöveget konkrétan érintő megjegyzéseket is tartalmazott. A területcsere során a helyi főépítész által kiadott terület-felhasználási engedélyek módosíthatnák a törvény által meghatározott területeket, ami a jogbiztonság sérelmén keresztül az egészséges környezethez való alkotmányos jog sérelmét okozná. A cserék következtében a tényleges területhasználat eltérhetne a törvényben foglaltaktól, ami csökkentené a környezeti információk követhetőségét, áttekinthetőségét. A biztos szerint a koncepció nem biztosítja megfelelően az erdőterületek védelmét, nem segíti elő az új erdőterületek kialakulását. A túlzott mértékű beépítések megakadályozása érdekében javasolja a mezőgazdasági területek rovására történő területhasználatot lehetővé tevő viszonyszámok újragondolását. Az ombudsman felhívta az előterjesztő figyelmét, hogy a korábbi területrendezési tervek jogi szabályozásával kapcsolatos vizsgálataiban olyan visszásságokat tapasztalt, amelyek elhárítása egy komplex jogszabálycsomag elfogadásával volna lehetséges.
részletek ...

2010-10-15

Vélemény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvénnyel kapcsolatban
részletek ...

2010-08-18

Vélemény a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelettel kapcsolatban
részletek ...

2010-02-12

Vélemény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló rendelet tervezetével kapcsolatban (JNO-8/2009.)
részletek ...

2009-09-17

A repülőterek zajgátló védőövezetéről szóló kormányrendelet Tervezetével kapcsolatos észrevételek (JNO-219/2009.)
részletek ...

2009-04-17

Vélemény ,,a telepengedély, illetve bejelentés alapján gyakorolható ipari és ipari szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól” szóló kormányrendelet tervezetéhez (JNO-628/2008.)
részletek ...

2008-12-04

Levél a Szakállamtitkár válaszára az elektromos és elektronikai berendezésekkel kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról szóló tervezettel kapcsolatban (JNO-626/2008.)
részletek ...

2008-11-14

Vélemény a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló kormányrendelet tervezettel kapcsolatban (JNO-663/2008.)
részletek ...

2008-11

Levél a Szakállamtitkárhoz az elektromos és elektronikai berendezésekkel kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról szóló tervezettel kapcsolatban (JNO-626/2008.)
részletek ...

2008-10-28

Vélemény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításának tervezetéről (JNO-325/2008.)
részletek ...

2008-07-22

Észrevételek a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról szóló kormány-előterjesztéssel kapcsolatban (JNO-181/2009.)
részletek ...

2008-03-20
Lablec lablec
1051 BUDAPEST, NÁDOR u. 22. Tel.: 06 (1) 475-7123 Fax: 06 (1) 475-7333                         
Magyar oldal English site